sobota, 05. februar 2011

 

TURISTIČNO DRUŠTVO ZALOG

AGROKOMBINATSKA 2, 1000 LJUBLJANA

 

 Z A P I S N I K

 

volilnega  Občnega zbora Turističnega društva Zalog z  dne 01.02.2011 ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Zalog.

 

Uvodoma je predsednik Turističnega društva Zalog (v nadaljevanju TD Zalog)  g. Dušan Levičnik pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo. Posebej je pozdravil goste,  predsednika TD Moste Polje g. Svetek Edvarda, predsednika TD Zajčja dobrava g. Adamlje Alojza, predsednika PD Saturnus g. Curk Staneta, predsednika Združenja borcev za vrednote NOB  g.  Zupančič Branka, svetnika ČS Polje g. Kuhar Blaža, predstavnico vrtca Pedenjped go. Dimnik Irmo ter ravnateljico Osnovne  šole  Zalog go. Karmen Cunder.

 

Opravičil je odsotnost  predsednika PGD Zalog g. Mišic Antona, predstavnika podjetja Spar Slovenija g. Domjan Igorja in svetnice ČS Polje ge. mag. Jerebič Minke.

 

Predsednik TD Zalog je predlagal dnevni red, katerega  je predlagal in sprejel Izvršni odbor TD Zalog na svoji seji dne 18.2.2011.

 

 Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav navzočih

  2. Izvolitev organov zbora:

            - delovnega predsednika in dveh članov

            - zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

            - verifikacijske komisije

  3. Poročilo organov društva:

            - poročilo predsednika TD Zalog o delu društva v letu 2010

            - finančno poročilo za leto 2010

            - poročilo nadzornega odbora

  4. Razprava po poročilih in sprejem sklepov na poročila

  5. Razrešitev Izvršnega in nadzornega odbora

  6. Izvolitev volilne komisije

  7. Volitve članov TD Zalog v organe društva za naslednja štiri leta

  8. Predstavitev in sprejem programa dela TD Zalog za leto 2011

  9. Pozdrav gostov

10. Razno

 

Ad 2/ Izvolitev organov zbora

 

Predsednik TD Zalog je predlagal delovno predsedstvo Občnega zbora.

Za delovno predsedstvo je bil predlagan g. Milan Vrečar kot predsednik,  za člana pa

g. Sašo Kocjančič in g. Vasja Cerar.

 

Sklep:

V delovno predsedstvo so bili  soglasno potrjeni g. Milan Vrečar, g. Sašo Kocjančič in g. Vasja Cerar.

 

Delovno predsedstvo je po potrditvi prevzelo vodenje Občnega zbora TD Zalog.

Predsedujoči občnega zbora se je zahvalil za zaupanje in predlagal spremembo dnevnega reda v točki 6. izvolitev volilne komisije.

 Predsedujoči je pojasnil, da so lahko volitve v organe društva javne ali tajne. V kolikor bodo volitve tajne, je potrebno imenovati volilno komisijo. Če pa bodo volitve javne, pa volilne komisije ni potrebno imenovati. Odprl je razpravo. Navzoči so predlagali, da so volitve javne.

 

Sklep:

Občni zbor TD Zalog je soglasno  potrdil, da so volitve v organe društva javne in se sprejme predlagani dnevni red s tem, da se točka 6. dnevnega reda ne obravnava.

 

Za zapisnikarico Občnega zbora je bila predlagana ga. Tatjana Vrečar, za overovatelja  zapisnika pa ga. Albina Škofljanc in ga. Jelka Jalovec.

Sklep:

Za zapisnikarico je bila soglasno potrjena ga.Tatjana Vrečar, za overovatelja zapisnika pa ga. Albina Škofljanc in ga. Jelka Jalovec.

 

 V verifikacijsko komisijo Občnega zbora sta bila predlagana g. Milan Mirkov in

ga. Jelka Kresnik.

 Sklep:

V verifikacijsko komisijo sta bila predlagana in soglasno potrjena g. Milan Mirkov in ga. Jelka Kresnik.

 

Verifikacijska komisija je preštela navzoče člane in ugotovila sklepčnost Občnega zbora.

 Sklep:

Verifikacijska komisija v sestavi g. Milan Mirkov in ga. Jelka Kresnik ugotavljata, da je od 54 članov TD Zalog prisotnih 26 članov in članic, kar je več kot 1/3 članov in je v skladu z 17. členom Statuta TD Zalog. Občni zbor je sklepčen ter lahko polno pravno sprejema sklepe.


Ad /3.   Poročilo organov društva:

Poročilo o delu v letu 2010 je s projekcijo in predstavitvijo spletne strani TD Zalog podal predsednik TD Zalog g. Dušan Levičnik. Delovanje in uresničitve zastavljenih ciljev so potekale v skladu s programom in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Vse prireditve in aktivnosti je ocenil kot zelo uspešne, saj se je vseh prireditev udeležilo veliko udeležencev. Natančno je predstavil novo pridobitev TD Zalog in to je naša spletna stran. Predstavil je vse podrobnosti in pohvalil ekipo, ki je stran tudi uredila. Od aktivnosti je posebej izpostavil akcijo čiščenja okolice »Za čisto Ljubljano 2010« in akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu 2010« ter Ostrovrharjev pohod.

Program je bil v celoti realiziran, celo več, izdelali smo spletno stran ter organizirali predavanje o zdravilni rastlini Aloe arborescens. Po dolgem času nam je v januarju uspelo steptati tekaško progo po livadah med Zalogom in Zajčjo dobravo. Ocenil je, da je društvo vse aktivnosti opravilo zelo dobro organizirano in da so bile vse aktivnosti odlične.

 

Finančno poročilo TD Zalog za leto 2010 je podala ga. Milena Mirkov.

Predstavila je finančno poslovanje društva v letu 2010, pojasnila prihodke in odhodke. Finančno poročilo izkazuje pozitivno stanje.

Poročilo nadzornega odbora je zaradi odsotnosti gospe Nade Starešinič podala gospa  Vera Selan. Poročala je, da se je Nadzorni odbor sestal dne 27.1.2011. Člani so natančno  pregledali vso dokumentacijo finančnega poslovanja in na delo računovodstva niso imeli pripomb.

 

Ad4/  Razprava na poročila

 

Predsedujoči je pozval člane TD Zalog k razpravi o podanih poročilih.

Ker ni bilo nobenih vprašanj ali pripomb, je predsedujoči dal poročila na glasovanje.

Sklep:

Člani Občnega zbora TD Zalog so soglasno sprejeli sklep, da na dana poročila o delu

TD Zalog za leto 2010 ni pripomb in jih v celoti sprejema.

 

Ad/5  Razrešitev Izvršnega in Nadzornega odbora

 

Predsedujoči je prebral 20. člen Statuta TD Zalog. Mandat za delovanje v organih društva traja štiri leta in je zato dosedanjim članom v  organih društva potekel mandat.

Predsedujoči je zato predlagal,  da Občni zbor TD Zalog razreši vse predstavnike v organih društva  in sicer člane IO društva in člane Nadzornega odbora društva.

Sklep:

Občni zbora TD Zalog je soglasno sprejeli sklep, da se razreši vse člane v organih

TD Zalog.


Ad/6  Izvolitev volilne komisije

Ker je Občni zbor na začetku sprejel sklep, da bodo volitve v organe TD Zalog javne,

se točka 6. ne obravnava.

 

Ad/7  Volitve članov  TD Zalog v organe društva za naslednja štiri leta

 

20. člen 

Izvršni odbor šteje najmanj 7 in največ 11 članov. O številu članov v posameznem mandatu odloči zbor članov, pri čemer upošteva predvsem obseg in pomen nalog v posameznem mandatnem obdobju. Mandat izvršnega odbora ter tudi vseh ostalih organov in funkcionarjev društva traja 4 leta. Član društva je lahko večkrat izvoljen v organe društva.

Izvršni odbor imenuje predsednika in podpredsednika izmed članov na konstitutivni seji izvršnega odbora.

 

Predsedujoči je predlagal, da kljub temu, da je v 20. členu predvideno, da člani IO na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika,naj  predsednika društva izvoli najvišji organ društva, to je Občni zbor. Predlog je dal na razpravo.

 

Udeleženci so pobudo podprli in predlagali, da za naslednji štiri letni mandat društvo

vodi g. Dušan Levičnik.

 

Sklep:

Občni zbor TD Zalog je na volilni seji dne 1.2.2011 soglasno izvolil predsednika

TD Zalog.  Predsednik TD Zalog je za štiri letni mandat postal Dušan Levičnik.


Predsedujoči je predlagal za člane in članice IO, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije TD Zalog za štiri letni mandat:

 

Izvršni odbor:

 

1.      g. DUŠAN LEVIČNIK   

2.      g. MILAN MIRKOV     

3.      g. SAŠO KOCJANČIČ

4.      ga. MARTINA JERIHA GREGORIČ   

5.      g. MILAN VREČAR

6.      g. ALEŠ PELKO    

7.      g. VASJA CERAR

8.      ga. JELKA JALOVEC

 

Nadzorni odbor:

 

1.      ga. SIMONA PELKO   

2.      g. TONE DIMNIK

3.      ga. SUZANA KOCJANČIČ     


Člani nadzornega odbora na prvi seji iz svojih vrst izvolijo predsednika. 


Disciplinska komisija:

 

1.      ga. VERA SELAN   

2.      g. JOŽE CURK

3.      g. BOJAN OŠLAJ    


Člani Disciplinske komisije na prvi seji iz svojih vrst izvolijo predsednika.


Predsedujoči je dal predlog v razpravo. Ker drugih pobud in predlogov ni bilo, je dal predlog na glasovanje.


Sklep:

Občni zbor TD Zalog je na redni volilni seji dne 1.2.2011  soglasno izvolil

IO TD Zalog v sestavi:   Dušan Levičnik, Milan Mirkov, Sašo Kocjančič, Martina Jeriha Gregorič, Milan Vrečar, Vasja Cerar, Aleš Pelko in Jelka Jalovec.

Nadzorni odbor v sestavi: Simona Pelko, Tone Dimnik, Suzana Kocjančič.

Disciplinsko komisijo v sestavi:  Vera Selan, Jože Curk, Bojan Ošlaj.

 

Ad/8 Predstavitev in sprejem programa dela TD Zalog za leto 2011

 

Načrt dela za leto 2011 je predstavil predsednik TD g. Dušan Levičnik. Poudaril je pomen vseh aktivnosti, ki jih izvajamo v okolju, kjer delujemo.

Prepričan je, da smo z dosedanjim delom dokazali , da se lahko marsikaj spremeni, le ljudi je potrebno na različne načine obveščati in opozarjati. Izpostavil je veliko negodovanje ljudi, ker je v naselju ogromno psov, ki za seboj puščajo iztrebke, lastniki pa ne poskrbijo za odstranitev le teh. Zato tudi načrtovana akcija brezplačne delitve vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov in istočasno poziv vsem lastnikom psov, da naj dosledno poberejo iztrebke za svojimi psi.

 

 NAČRT DELA ZA LETO 2011

 

 

OPIS AKTIVNOSTI

 

 

TERMIN IZVEDBE

 

 

Tečaj računalniškega opismenjevanja

članov TD Zalog.

  2.2.2011 do 2.3.2011

Razdeljevanje brezplačnih PE vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov lastnikom psov.

   1.2.2011 dalje.

Športna dejavnost:

Tek na smučeh – vzdrževanje proge od Zaloga proti Zajčji dobravi.

 Pozimi, če so primerni   pogoji - sneg

Spomladanska čistilna akcija

» Za lepšo Ljubljano 2011«

    16. april

Sodelovanje z drugimi turističnimi društvi (Zeljada) ter obisk neke turistične prireditve ali izlet v turistične kraje v Sloveniji (Primorska, Kras)

 

   april ali oktober

Podgrajski likovni dnevi – pomoč pri razstavi likovnih del.

 

    oktober

Ostrovrharjev pohod – sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditve s KD Podgrad

 

      1. maj

Turistična prireditev s konjskimi vpregami in promenadnim koncertom s pihalno godbo »Po Zaloški cesti je furati fajn...«

 

   10. september

Podelitev tradicionalnih priznanj »Sončnica« za lepo urejeno okolico in vrtove.

 

   10. september

 

Načrt dela s finančnimi postavkami je pripravil in sprejel Izvršni odbor TD Zalog na seji dne 18.1.2011.

 

Po kratki razpravi in glasovanju je bil sprejet

 

Sklep:

Načrt dela za leto 2011 se v celoti sprejme.

 

Ad/9 Pozdrav gostov

 

 

G. Edvard Svetek se je zahvalil za povabilo ter pohvalil delo TD Zalog v lanskem letu. Glede na to, da je že dolga leta aktiven v turizmu na področju bivše občine Moste Polje, je poudaril pomen lokalnih turističnih društev.

 

G. Lojze Adamlje se je prav tako zahvalil za povabilo. Izpostavil je izredno dobro in plodno sodelovanje med sosednjima društvoma ter pohvalil delo društva v preteklem letu. Na kratko je predstavil TD Zajčja dobrava in naštel prireditve in aktivnosti, ki jih bodo organizirali v letu 2011. Posebej je izpostavil jubilejno 10. Zeljado. Povabil nas je, naj se je udeležimo v čim večjem številu.

 

G. Blaž Kuhar je omenil, da se je naše seje udeležil kot svetnik ČS Polje. Posebno pohvalo je namenil predstavitvi TD Zalog na svetovnem spletu.

 

G. Stane Curk, član TD Zalog in tudi predsednik PD Saturnus, nas je povabil, da se jim pridružimo na njihovih izletih in pohodih v gore.

 

Ga. Irma Dimnik, predstavnica vrtca Pedenjped,  je izrazila željo, da bi skupno sodelovanje še poglobili in okrepili.

 

G. Branko Zupančič, predstavnik Združenja borcev za vrednote NOB, je omenil 70. letnico ustanovitve OF, ki bo v letošnjem letu. Zaprosil je TD Zalog za pomoč pri ureditvi okolice spomenika v Zalogu.

 

Ad/10 Razno

 

Predsednik je povedal, da je TD Zalog nabavilo večje število PE vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov. Vrečke že brezplačno delimo lastnikom psov in jih naprošamo, da počedijo za svojimi kosmatinci. Vrečke delijo v ZOO centru in semenarni v Zalogu.

 

Predstavil je idejo za izvedbo letošnjega izleta. Izlet bo organiziran v mesecu aprilu. Predlagal je ogled Škocjanskih jam, botaničnega vrta v Sežani in Postojnske jame. Navzoče je povabil k dodatnim predlogom za letošnji izlet.

 

Predsednik je navzoče seznanil z uporabo Turistične kartice TZS.  Seznanil nas je, da sta na voljo dve različni nalepki. Nalepka za 1 €  potrjuje članstvo v TD, nalepka za 5 € pa omogoča koriščenje popustov pri posameznih ponudnikih. Glede na to, da v lanskem letu nihče od članov TD Zalog ni koristil ugodnosti ponudnikov, je predlagal nakup nalepk za 1 €. TD bo kupilo tudi nekaj nalepk za 5 €, ki jih bodo člani dobili, če bodo želeli koristiti ugodnosti ponudnikov.

 

V mesecu juliju želimo organizirati izlet na Triglav v sodelovanju z PD Saturnus. V naslednjih dneh bomo začeli zbirati prijave.

 

Predsedujoči  se je zahvalil vsem gostom in članom za udeležbo na Občnem zboru TD Zalog ter vse skupaj povabil na pogovor in druženje ob skromnem prigrizku.

 

Prisrčna hvala OŠ Zalog, ker nas je tudi letos sprejela pod svojo streho in omogočila vso tehnično in kulinarično podporo.

Posebna zahvala gre našemu članu Bojanu Ošlaju, ki je vse dobrote pripravil.

 

Ljubljana, 1.2.2011

 

Zapisala:                                                          Predsednik delovnega predsedstva:

 

Tatjana Vrečar                                                                                   Milan Vrečar

 

Overovatelja zapisnika

 

Albina Škofljanc

 

Jelka Jalovec