Statut turističnega društva Zalog


Na podlagi 4. in 9. člena  Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), je občni zbor turističnega društva Zalog dne 26.2.2008 sprejel 

 

 

STATUT TURISTIČNEGA DRUŠTVA ZALOG

1. člen

Turistično društvo Zalog (v nadaljevanju TD), je prostovoljno, nestrankarsko in nepolitično združenje, v katerega se prostovoljno združujejo zainteresirani občani zaradi pospeševanja razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem ter zaradi uresničevanja svojih posebnih in skupnih interesov na področju turizma. TD deluje v skladu s splošnimi interesi družbe, na osnovi tega statuta in svojih delovnih programov.

TD je bilo ustanovljeno s sklepom o ustanovitvi društva in na podlagi sprejetih Pravil turističnega društva Zalog z dne 26.5.1998 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 1582

2. člen

TD deluje prvenstveno na območju naselja Zalog, Podgrad in Spodnji Kašelj.

3. člen

TD je pravna oseba.

Sedež društva je v Zalogu, Agrokombinatska cesta 2, 1000 Ljubljana.

TD ima svoj pečat okrogle oblike s stiliziranim splavom, natovorjenim s sodi in z besedilom:                      TURISTIČNO DRUŠTVO ZALOG

 

JAVNOST DELA DRUŠTVA

4. člen

Delo TD je javno.

Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost:

Ožjo javnost obvešča:

1.    z objavljanem vabil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih,

2.    z izdajo internega društvenega glasila,

3.    s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva.

 

Širšo javnost obvešča s tem, da:

1.    omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih,

2.    daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu,

3.    sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja,

4.    zagotavlja v skladu s svojimi možnostmi organizacijske , materialne, tehnične in druge pogoje za nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja javnosti o njihovem delu. Za obveščanje javnosti je odgovoren predsednik društva.

 5. člen

Za uresničevanje skupnih ciljev in nalog na širšem območju se lahko TD združuje z ostalimi turističnimi društvi v višje oblike združevanja, v občinsko turistično zvezo, medobčinsko turistično zvezo, Turistično zvezo Slovenije ipd.

 

NALOGE TURISTIČNEGA DRUŠTVA

6. člen

V skladu s 1. členom tega statuta so naloge TD:

   1.  spremlja turistične tokove in turistične odnose na področju opredeljenim v 2. členu,

   2.  opozarja pristojne organe, pravne osebe in druge na možnosti razvoja turizma in na nepravilnosti ter zaviralne dejavnike, ki se v tej zvezi pojavljajo,

   3.  aktivno sodeluje na področju turizma in pri zaščiti turista kot potrošnika,

   4.  sodeluje pri turistični vzgoji prebivalstva,

   5.  organizira sodelovanje različnih turističnih subjektov z namenom, da se zagotovi čim pestrejša in popolna turistična ponudba,

   6.  pospešuje turistično propagando in informacijsko dejavnost,

   7.  pospešuje raziskave turističnega društva,

   8.  opravlja vrsto konkretnih nalog, ki so za razvoj turizma v naseljih, kjer deluje pomembne in ki so v skladu z značajem in vlogo TD,

   9.  pospešuje razvoj kmečkega turizma in kmetij odprtega tipa,

10.  spodbuja vključevanje krajevnih tradicij v turistično ponudbo,

11.  izkoriščajoč svojo primestno lego skrbi za razvoj rekreativno-izletniškega turizma.

7. člen

Za izvrševanje nalog navedenih v prejšnjem členu bo TD:

   1.  skrbelo za vključevanje čim večjega števila zainteresiranih krajanov v članstvo društva,

   2.  organiziralo tradicionalne prireditve v kraju, ter sodelovalo pri organizaciji sorodnih prireditev z drugimi društvi,

   3.  s tečaji, predavanji, publikacijami ekskurzijami, izleti in drugimi sredstvi skrbelo za izobraževanje in obveščanje članov ter drugih krajanov v skladu s predpisi,

   4.  pospeševalo rekreacijo in iniciativni turizem med delovnimi kolektivi in krajani svojega območja,

   5.  se zavzemalo za varstvo naravnih in kulturno-zgodovinskih spomenikov v območju svojega delovanja, ter celotne krajine in se vključevalo v dejavnosti za varstvo okolja.

   6.  samostojno ali z drugimi subjekti sodelovalo pri turističnemu urejevanju svojih krajev,

   7.  dajalo pobudo za vključevanje naravnih in drugih, za turizem pomembnih objektov v turistično ponudbo, kakor tudi za izgradnjo potrebnih turističnih objektov,

   8.  spremljalo in proučevalo problematiko turizma in njegovega razvoja ter predlagalo pristojnim organizacijam in drugim ustrezne ukrepe za izboljšanje te dejavnosti,

   9.  organiziralo in sodelovalo pri organizaciji kulturnih, zabavnih, družabnih in drugih prireditvah, ki pospešujejo turistično dejavnost,

10.  pospeševalo oddajanje turističnih sob in se zavzemalo za izboljšanje opremljenosti in izkoriščenosti prenočitvenih zmogljivosti,

11.  v sodelovanju s kmetijskimi, gozdarskimi in drugimi organizacijami se bo zavzemalo za razvoj kmečkega turizma oziroma turizma na vasi,

12.  sodelovalo v razpravah o razvojih in urbanističnih programih ter zazidalnih načrtih zlasti tistih, ki zadevajo turistični razvoj svojega območja,

13.  se povezovalo s šolami in drugimi društvi ter organizacijami, ki s svojo dejavnostjo lahko prispevajo k izboljšanju turizma,

14.  organiziralo tekmovalne akcije za boljši izgled naselja in kakovostnejšo turistično ponudbo.

8. člen

TD ima lahko turistični urad, ki izbira, ureja in posreduje vse vrste turističnih in drugih informacij, turistično propagandno gradivo o svojem in drugih turističnih območjih ter prodaja tudi turistične publikacije ter opravlja informacijsko in recepcijsko službo za člane, ki v okviru svojega gospodinjstva ali kmečkega gospodarstva oddajajo sobe za prenočevanje. Urad lahko posreduje tudi sobe za prenočevanje, ki jih oddajajo drugi občani, če je društvo za to pooblaščeno. Sklep o ustanovitvi turističnega urada sprejme izvršni odbor TD.

9. člen

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti opredeljena v statutu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

 

ČLANSTVO

 10. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član lahko na podlagi pristopne izjave postane vsak, ki dopolni 15 let starosti. Krajani, ki še niso dopolnili 15 let, se lahko včlanijo v turistični krožek oziroma podmladek TD.

 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Člani, ki še niso dopolnili  15 let, so oproščeni članarine.

Podmladek TD se organizira v sekciji mladih članov, ki  imajo svoje organe in sodelujejo v organih društva prek predstavnikov, oblikujejo svoje programe za delovanje v društvu, imajo svojega mentorja, ki ga imenuje IO.

Člane sprejema v društvo izvršni odbor.

Član društva je lahko vsak občan, ki sprejema ta statut in je zainteresiran za razvoj turizma. Naziv častnega člana se lahko podeli osebam, ki imajo posebne zasluge pri izvrševanju nalog društva ali pri razvijanju turizma. Naziv častnega člana sme podeliti samo občni zbor na predlog izvršnega odbora.

 11. člen

Pravice članov TD so da:

1.    volijo in so voljeni v  organe TD,

2.    sodelujejo pri delu organov društva,

3.    zahtevajo od organov društva obravnavanje raznih vprašanj o delu društva in da jim podajajo svoje sugestije, stališča, mnenja in predloge,

4.    so obveščeni o delu organov ter o finančnem poslovanju društva,

5.    sodelujejo v dejavnostih, ki jih organizira društvo,

6.    so deležni priznanj za svoje delovanje na področju turizma in da se poslužujejo ugodnosti, ki jih članom nudi TD.

 12. člen

Dolžnosti članov so da:

1.    aktivno sodelujejo pri delu društva,

2.    spoštujejo statut društva,

3.    volijo in so voljeni v organe društva,

4.    izvajajo sklepe in odločitve organov društva,

5.    pomagajo z osebnim delom in obnašanjem k uresničevanju programa društva,

6.    redno izpolnjujejo svoje materialne obveznosti do društva.

13. člen

Članstvo preneha:

1.    z izstopom,

2.    z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,

3.    s črtanjem, če ne plača članarine več kot  3 mesece, po predhodnem opominu,

4.    s smrtjo.

 

 14. člen

O izstopu mora član pisno obvestiti izvršni odbor društva. Pravice in obveznosti člana, ki je izstopil, prenehajo z dnem, ko poda pisno izjavo o izstopu. Član, ki izstopi iz društva, mora poravnati vse obveznosti, ki jih ima do društva.

Člana se izključi iz društva, če grobo krši statut društva ali kako drugače škoduje ugledu in koristim društva.

ORGANI TURISTIČNEGA DRUŠTVA:

15. člen

Občni zbor

 

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko reden in izreden, sklicuje ga izvršni odbor. Redni občni zbor je vsako leto, izredni pa po potrebi.

16. člen

O občnem zboru morajo biti obveščeni vsi člani društva in to 5 dni pred sklicem občnega zbora na krajevno običajen način z navedbo kraja in časa občnega zbora ter s predlogom dnevnega reda. Izredni občni zbor lahko skliče izvršni odbor po potrebi ali za zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članstva. Izredni občni zbor mora sklicati izvršni odbor v roku 30 dni, v nasprotnem primeru to naredi predlagatelj.

17. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica članov, po poteku 30 minut od navedenega začetka zbora pa je občni zbor sklepčen  ob prisotnosti vsaj tretjine članov. Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli občni zbor. O občnem zboru se piše zapisnik.

 

18. člen

Občni zbor odloča z večino glasov navzočih članov društva. Glasovanje na občnem zboru je javno. Občni zbor lahko določi, da bo o posameznih zadevah odločal tudi s tajnim glasovanjem. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, morata za to glasovati dve tretjini članov.

19. člen

V pristojnost občnega zbora spadajo naslednje zadeve:

   1.  sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje statuta društva,

   2.  razpravljanje in odločanje o poročilih izvršnega in nadzornega odbora in potrditev zaključnega računa za preteklo leto,

   3.  sprejemanje programa dela društva ter smernic za njihovo uresničitev,

   4.  sprejemanje letnega predračuna dohodkov in izdatkov društva,

   5.  prevzemanje finančnih obveznosti v zvezi z nabavo in razpolaganjem osnovnih sredstev ter z najemanjem posojil,

   6.  izvolitev in razrešitev IO, nadzornega odbora, disciplinske komisije in drugih organov,

   7.  določanje članarine,

   8.  sklepanje o vključitvi društva v druge turistične organizacije,

   9.  reševanje pritožb kaznovanih članov društva, občanov in organizacij,

10.  opravljanje drugih zadev, ki jih preložijo v razpravljanje izvršni odbor, nadzorni odbor, posamezni člani in občani,

11.  imenovanje častnih članov.

 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo Predsednik delovnega predsedstva, dva overovatelja zapisnika in zapisnikar.

Sklepanje o prevzemanju finančnih obveznosti v zvezi in razpolaganjem z osnovnimi sredstvi ter z najemanjem posojil lahko občni zbor s sklepom prenese na izvršni odbor. S tem sklepom določi tudi zgornjo mejo, do katere lahko izvrši odbor določa o zadevah iz prejšnjega stavka.

Izvršni odbor

20. člen

Izvršni odbor šteje najmanj 7 in največ 11 članov. O številu članov v posameznem mandatu odloči zbor občanov, pri čemer upošteva predvsem obseg in pomen nalog v posameznem mandatnem obdobju. Mandat izvršnega odbora ter tudi vseh ostalih organov in funkcionarjev društva traja 4 leta. Član društva je lahko večkrat izvoljen v organe društva.

Izvršni odbor imenuje predsednika in podpredsednika izmed članov na konstitutivni seji izvršnega odbora.

21. člen

Izvršni odbor vodi delo društvo med zasedanji občnih zborov in opravlja zlasti naslednje naloge:

   1.  izvoli iz svojih vrst predsednika, podpredsednika, tajnika, gospodarja in blagajnika,

   2.  odloča o sprejemu novih članov,

   3.  sklicuje občni zbor, pripravlja predloge dnevnega reda, poročila in ostalo gradivo,

   4.  izvršuje sklepe in naloge občnega zbora ter na občnem zboru poroča o svojem delu in delu društva,

   5.  sklepa o ustanovitvi, delovanju in ukinitvi delovnih teles (odbora, komisij) izvršnega odbora imenuje njihove člane ter sprejema poročila o njihovem delu,

   6.  izdela delovni program in predračun dohodkov ter izdatkov za tekoče leto,

   7.  sprejema poslovnik za svoje delovanje in potrjuje delovne programe svojih delovnih teles,

   8.  sprejema akte o pristopu društva k drugim organizacijam,

   9.  razpravlja in odloča o vseh ostalih zadevah, ki spadajo v pristojnost izvršnega odbora kakor tudi o drugih zadevah, za katere jih s sklepom pooblasti občni zbor,

10.  opravlja naloge s področja SLO in DS v skladu z zakonom in ustavo.

22. člen

Izvršni odbor zastopa društvo na občnih zborih višjih turističnih organizacij (občinske, medobčinske, republiške)

23. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik oz. tajnik. Seje IO se sklicujejo po potrebi in so sklepčne, če je navzoča vsaj polovica članov IO. Sklepi se sprejemajo z  večino glasov navzočih članov izvršnega odbora.

24. člen

Če se v IO izprazni mesto preden je članu potekel mandat, sme izvoliti nadomestnega člana .

Predsednik društva

25. člen

Predsednik vodi IO in skrbi za redno poslovanje TD. Če je predsednik zadržan, ga nadomešča podpredsednik. Predsednik predstavlja društvo pred organi; sodišči in tretjimi osebami in daje informacije o delu društva javnosti in pristojnim organom.

 

Nadzorni odbor

26 člen

 Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani, ki jih izvoli občni zbor. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

27. člen

Naloga nadzornega odbora je nadzorovanje skladnosti delovanja društva in njegovih organov s tem statutom in drugimi akti društva. Nadzorni odbor je dolžan vsaj enkrat letno pregledati materialno in finančno poslovanje društva.

28. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov. O svojem delu in ugotovitvah poroča članom društva na območnem zboru.

Disciplinska komisija

29. člen

Disciplinska komisija je sestavljena iz 3 članov, ki jih izvoli občni zbor društva in ki na prvi seji izvolijo svojega predsednika. Disciplinska komisija nadzoruje spoštovanje pravil društva med člani in na sejah obravnava predloge za disciplinske postopke proti članom, ki so bili predlagani v ta postopek. Disciplinska komisija lahko članom društva izreče naslednje ukrepe:

1.    opomin,

2.    javni opomin,

3.    izključitev iz članstva.

O pritožbah zoper ukrepe disciplinske komisije odloča na svojem zasedanju občni zbor:

Njegova odločitev je dokončna.

Tajnik, blagajnik in gospodar društva

30. člen

Operativne naloge društva izvaja in vodi tajnik, ki odgovarja za svoje delo predsedniku in IO društva.

Tajnik nadomešča predsednika ali podpredsednika, če sta bila zadržana in če IO ni določil drugega namestnika.

Gospodar pa skrbi za pravilno uporabo in skladiščenje in premoženje društva.

Blagajnik vodi finančno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

FINANČNO POSLOVANJE IN FINANČNA SREDSTVA

 31. člen

Finančna sredstva društva so:

1.    članarina,

2.    namenska sredstva,

3.    dohodki od lastnega premoženja,

4.    razni drugi dohodki.

 

 32. člen

Društvo posluje na osnovi sprejetega predračuna dohodkov in izdatkov. Finančno poslovanje društva se opravlja po veljavnih predpisih in po finančnem načrtu. Sredstva društva se vodijo na transakcijskem računu pri eni od bank v RS.

S premoženjem društva upravlja Izvršni odbor. Finančno in materialno poslovanje je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno listino.

 

33. člen

Za vestno izpolnjevanje nalog in za dosežene uspehe na področju društvenega delovanja lahko IO izreče posameznim članom pohvale ali odobri posebne nagrade.

 34. člen

Nadzorni odbor društva spremlja delo društva in njegovih organov ter nadzira:

1.    finančno in materialno poslovanje društva,

2.    izvajanje statuta in drugih aktov društva,

3.    izvajanje sklepov organov,

4.    izpolnjevanje dolžnosti članov in organov društva,

5.    ali se odgovorno in smotrno uporabljajo sredstva društva,

6.    obveščanje članov o važnejših vprašanjih,

7.    uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov.

 

 

 

 

PRENEHANJE OBSTOJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA

35. člen

Društvo preneha obstojati:

1.    če število članov pade pod 10,

2.    če tako sklene občni zbor.

Z odločbo pristojnega upravnega organa po samem zakonu

Za veljavnost sklepa občnega zbora o prenehanju društva je potrebno, da je na njem navzoča najmanj polovica vseh članov društva in da sta za tak sklep glasovali najmanj dve tretjini navzočih članov.

36. člen

V primeru prenehanja obstoja društva se premoženje društva prenese na MOL,

Op.: Premoženje se lahko prenese le po dejavnosti sorodnemu društvu.

 

37. člen

Z uveljavitvijo tega statuta prenehajo veljati Pravila turističnega društva Zalog, ki so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru  26. marca 1998.

 

 

38. člen

 

Ta statut je bil sprejet na občnem zboru Turističnega društva Zalog, dne 26.2.2008 in se objavi na oglasni deski društva, kasneje pa tudi na spletnih straneh društva.

 

 

 

                                                                                     Predsednik TD

                                                                                     Dušan Levičnik