Turistično društvo Zalog danes


Turistično društvo Zalog danes

 

Turistično društvo Zalog je v vseh teh letih delovanja naletelo na nekatere ovire in težave. Zaradi tega je prenehalo delovati kar nekaj sekcij. Posamezniki niso našli dovolj somišljenikov, ki bi soustvarjali oziroma sodelovali v posameznih sekcijah. Žal se je začetni zagon na nekaterih točkah prehitro upehal. Danes sta aktivni le dve sekciji in sicer sekcija za hortikulturo in sekcija za šport. Sekcija za šport je najaktivnejša le pozimi, če je dovolj snega. Takrat pripravi vse potrebno za rekreacijo na smučeh po livadah med Zalogom in Zajčjo dobravo.

V letu 2008 je prišlo do spremembe zakona o društvih. Potrebno je bilo uvesti spremembe tudi v naše društvo. Najpomembnejše opravilo je bilo izdelati nov Statut, ki je moral biti usklajen z novim zakonom.

Nekaj izvlečkov iz statuta:

Zaradi sprememb Zakona o društvih je na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), Občni zbor turističnega društva Zalog dne 26.2.2008 sprejel tudi nov Statut, ki ureja pravno formalni status TD Zalog.

Iz statuta je razvidno, da je Turistično društvo Zalog, (v nadaljevanju TD),  prostovoljno, nestrankarsko in nepolitično združenje, v katerega se prostovoljno združujejo zainteresirani občani zaradi pospeševanja razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem ter zaradi uresničevanja svojih posebnih in skupnih interesov na področju turizma.

TD deluje v skladu s splošnimi interesi družbe na osnovi statuta in svojih delovnih programov.

TD deluje prvenstveno na območju naselja Zalog, Podgrad in Spodnji Kašelj.

Sedež Turističnega društva Zalog je v Zalogu, Agrokombinatska cesta 2, 1000 Ljubljana.

Poslovni račun TD Zalog je odprt pri SKB banki, enota Zalog.

 

                                            Številka TRR TD Zalog  03109 - 1000007191

                                      Davčna številka: 55955835

TD Zalog ni davčni zavezanec.

TD Zalog ima svoj pečat okrogle oblike s stiliziranim splavom, natovorjenim s sodi in z besedilom:

                                            TURISTIČNO DRUŠTVO ZALOG

 

Spletni naslov turističnega društva Zalog     www.td-zalog.si

Elektronska pošta turističnega društva Zalog:   info@td-zalog.si


Članstvo v društvu je prostovoljno.

Organi društva so:

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Izvršni odbor

Izvršni odbor (v nadaljevanju IO ) je izvoljen na občnem zboru in ima mandat, ki traja 4 leta. Člani IO iz svojih vrst izvolijo predsednika., ki zastopa društvo.

IO TD Zalog vodi društvo, sprejema odločitve, pripravllja in izvršuje programe dela, odloča o sprejemu novih članov, sklicuje občni zbor, pripravlja predloge dnevnega reda, poročila in ostalo gradivo, izvršuje sklepe in naloge občnega zbora ter na občnem zboru poroča o svojem delu in delu društva ter še kopico drugih nalog, ki so opredeljene v Statutu TD Zalog.

Predsednik društva

Predsednik vodi IO in skrbi za redno poslovanje TD. Predsednik predstavlja društvo pred organi; sodišči in tretjimi osebami in daje informacije o delu društva javnosti in pristojnim organom.

Nadzorni odbor

Naloga nadzornega odbora je nadzorovanje skladnosti delovanja društva in njegovih organov v skladu s statutom in drugimi akti društva. O svojem delu in ugotovitvah poroča članom društva na območnem zboru.

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija nadzoruje spoštovanje pravil društva med člani in na sejah obravnava predloge za disciplinske postopke proti članom, ki so bili predlagani v ta postopek.

Tajnik, blagajnik in gospodar društva

Operativne naloge društva izvaja in vodi tajnik, ki odgovarja za svoje delo predsedniku in IO društva.Tajnik nadomešča predsednika ali podpredsednika. Več o pravilih delovanja TD Zalog lahko preberete v Statutu TD Zalog.

Danes TD Zalog vodi Izvršni odbor TD Zalog.

 

Dne 3.3.2015 je imelo TD Zalog volilni Občni zbor.  Do sedanjim članom je potekel 4 letni mandat, zato je najvišji organ TD Zalog, to je Občni zbor izvolil ekipo, ki bo vodila TD Zalog v nalednjem mandatu, ki traja 4 leta.

Novi člani v organih TD Zalog so:

 

Čalni IO TD Zalog

DUŠAN LEVIČNIK

SAŠO KOCJANČIČ

MILAN VREČAR

JOŽE KRAŠNJA

JAN PAHOR

BOJAN OŠLAJ

VASJA CERAR

 

Člani Nadzornega odbora

SUZANA KOCJANČIČ

TONE DIMNIK

MIHA ŠKOFLJANC

 

Člani Disciplinske komisije

MARIJA KOCJANČIČ

FRANC ŠKRUBEJ

SIMONA PELKO